Regulamin zakupów.

Regulamin zakupów.

Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy sklepnautilus.net.pl (dalej – sprzedający) prowadzony jest przez Firmę NAUTILUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 366626925, NIP: 6793143417 z siedzibą w ul. MALBORSKA, nr 24, KRAKÓW, kod 30-646, poczta KRAKÓW, POLSKA, zarejestrowana w Krajowym rejestrze sądowym pod nr KRS 0000663683.
 • Regulamin zawiera postanowienia dotyczące wyłącznie warunków umów zawieranych na odległość z konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (tj. za pośrednictwem portalu internetowego, poczty elektronicznej, telefaksu lub telefonu).
 • Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawieranych przez sprzedającego z konsumentami.
 • Informacje zawarte na stronie sprzedającego stanowią zaproszenie do składania zamówień.
 • Warunki zawarcia umowy ustalane są zgodnie z treścią regulaminu obowiązującą w dniu składania zamówienia. Złożenie zamówienia jest potwierdzeniem, że konsument zapoznał się z warunkami sprzedaży i je akceptuje.

Opis i cena towaru

 • Opis towaru dostępnego w sklepie internetowym sprzedającego, w tym szczegółowa specyfikacja warunków technicznych są zgodne z opisem dostarczonym przez poszczególnych producentów.
 • Opis towaru zawiera jego proponowaną cenę brutto (zawierającą wszystkie obowiązujące podatki i opłaty publicznoprawne). Podawana cena nie obejmuje kosztów transportu oraz opłat dodatkowych wynikających z wybranej przez konsumenta formy płatności.
 • Podana cena jest wiążąca dla sprzedającego od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia. Jeśli nastąpiła zmiana ceny (np. z powodu zmian cen producenta) po złożeniu przez konsumenta zamówienia, sprzedający zobowiązany jest go powiadomić o takiej zmianie.
 • Opis towaru zawiera informację, czy towar sprzedawany jest na sztuki, w parach czy zestawach. W przypadku kolumn głośnikowych STEREO lub SURROUND sprzedaż dokonywana jest wyłącznie w parach (dwie sztuki). W przypadku nieprawidłowego oznaczenia kolumn głośnikowych jako sprzedawanych na sztuki zamówienia nieparzystej liczby takich kolumn przez konsumenta, sklep internetowy powiadomi go o błędnym opisie.
 • Opis towaru wskazuje dodatkowo dostępność towaru – orientacyjny czas potrzebny do realizacji zamówienia.

Cena towaru i opłaty dodatkowe

 • Podawana przez sprzedającego cena zawiera wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne.
 • Cena nie obejmuje kosztów transportu oraz opłat dodatkowych wynikających z wybranej przez konsumenta formy płatności.
 • Koszty transportu doliczane są według aktualnych stawek obowiązujących w firmie kurierskiej wykorzystywanej do realizacji zamówienia. Przesyłki dostarcza firma UPS Polska, cennik dostępny jest na stronie Sprzedającego w zakładce „Koszty dostawy”. Aktualny cennik przesyłek UPS znajduje się pod poniższym adresem https://www.ups.com/pl/pl/shipping/zones-and-rates/value-added.page?
 • Sprzedający potwierdzając przyjęcie zamówienia informuje o kosztach transportu, a w przypadku płatności za pobraniem – także o wysokości opłaty manipulacyjnej.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania wpłaty zaliczki, w przypadku zamówienia towaru o znacznej wartości, jeżeli konsument zamówi towar płatny za pobraniem.
 • W przypadku, gdy konsument kupując towar korzysta z kredytu, koszty tego kredytu nie są częścią ceny towaru i sprzedający nie informuje o ich wysokości. O wysokości kosztów kredytu informować powinien kredytodawca.

Możliwe formy płatności

 • Przelew na konto – z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym wysyłamy towar do klienta.
 • Płatność za pomocą przelewów elektronicznych, przekazów, przelewów bankowych, PayU, karty płatniczych Visa, MasterCard i innych dostępnych w serwisie w systemie PayU.

Sposób zamawiania

 • Warunkiem złożenia zamówienia przez konsumenta jest zapoznanie się z treścią obowiązującego regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 • Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez portal internetowy, pocztą elektroniczną pod adresem sklep@nautilus.net.pl i pod numerem telefonu 510692945.
 • Zamówienie poprzez portal internetowy oraz pocztę elektroniczną można składać przez całą dobę, zamówienia złożone za pośrednictwem telefaksu – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 a w sobotę 10.00 – 14.00. Sprzedający wykonuje czynności związane z przyjęciem i realizacją zamówień wyłącznie w dni robocze.
 • Zamówienie traktowane jest jako oferta kupna zamawianych urządzeń.
 • Zamówienie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres (wraz z kodem pocztowym), numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i akceptacji jego treści.
 • W przypadku zamówień niekompletnych sprzedający zwróci się o uzupełnienie brakujących danych.
 • Sprzedający potwierdza wpływ zamówienia za pomocą wygenerowanej elektronicznie wiadomości. Wiadomość ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Realizacja zamówień i transport

 • Sprzedający nie realizuje zamówień niekompletnych oraz niepotwierdzonych przez konsumenta.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dystrybutora.
 • O odmowie realizacji zamówienia sprzedający informuje konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia.
 • Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest stosowna informacja przekazana przez pracownika sprzedającego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez konsumenta, że zamierza kupić towar wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, na podanych w nim warunkach.
 • Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy. W opisie każdego produktu wskazany jest przybliżony czas realizacji zamówienia. Jednocześnie sprzedający informuje, iż niekiedy termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu u dystrybutora. W przypadku wydłużenia terminu realizacji ponad czas wskazany w opisie produktu, sprzedający zobowiązany jest skontaktować się z konsumentem w celu poinformowania go o zmianie terminu realizacji. W takim przypadku konsument ma prawo zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na zmianę terminu.
 • W przypadku zamówień obejmujących towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostaje zrealizowane po skompletowaniu wszystkich zamówionych elementów. Konsument ma jednak prawo wskazania innej kolejności realizacji zamówienia na poszczególne towary.
 • Zamówienie uważa się za zrealizowane w terminie, jeżeli do ostatniego dnia tego terminu towar zostanie przekazany przewoźnikowi. Konsument jest powiadamiany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o przekazaniu towaru przewoźnikowi oraz o umówionym z przewoźnikiem terminie dostarczenia towaru. Na żądanie konsumenta sprzedający przesyła mu poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego przekazanie towaru przewoźnikowi.
 • W przypadku niedostarczenia towaru w umówionym terminie, sprzedający po uzyskaniu informacji od konsumenta, rozpocznie postępowanie reklamacyjne u przewoźnika.
 • Przewoźnik zobowiązany jest dostarczyć towar w miejsce wskazane przez konsumenta w zamówieniu. W przypadku zamówienia towarów o łącznej wadze do 30 kg, zobowiązanie przewoźnika obejmuje również wniesienie zamówionego towaru po schodach.
 • Podczas odbioru przesyłki przez konsumenta zalecane jest sprawdzenie jej stanu i poinformowanie o ewentualnych uszkodzeniach przewoźnika oraz spisanie z przewoźnikiem protokołu stwierdzającego szkodę, jak również poinformowanieo uszkodzeniach sprzedającego.

Odstąpienie od umowy

 • Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a w przypadku towaru dostarczanego partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.
 • Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, konsument powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia. Odstąpienie może być również sporządzone w formie pisemnej i wysłane pocztą na adres wskazany na wstępie regulaminu, faksem lub pocztą elektroniczną.
 • Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedający zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający poinformowany został o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie zaproponowane przez sprzedającego; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem (zwrot płatności).
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedający zaproponował, że osobiście (tzn. bez korzystania z usług operatora pocztowego, kuriera) odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że osobiście (tzn. bez korzystania z usług operatora pocztowego, kuriera) odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 • Na każdej przesyłce sprzedającego znajduje się informacja dotycząca ewentualnego adresu do odsłania rzeczy, zaś w przypadku jej braku rzecz należy odesłać na adres NAUTILUS POLAND SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. MALBORSKA 24, KRAKÓW 30-646
 • Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi konsument. Wysokość tych kosztów szacowana jest przez podmiot dokonujący transportu rzeczy.
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

 • Sprzedający ma obowiązek dostarczenia konsumentowi towar bez wad.
 • Konsument w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru, może żądać na zasadach określonych w kodeksie cywilnym odpowiednio doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, obniżenia jego ceny oraz w przypadku wad istotnych odstąpić od umowy.
 • Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. W takim przypadku konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 • Sprzedający może odmówić obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 • Podstawą skorzystania przez konsumenta z w/w uprawnień jest terminowe złożenie reklamacji oraz przedstawienie dowodu zakupu.
 • Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres siedziby lub adres mailowy sprzedającego. Sprzedający, w celu ułatwienia składania reklamacji, udostępnia na swoich stronach internetowych formularz reklamacji (do pobrania). Stanowi również załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • Sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania w sytuacji, w której konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.

Gwarancja

 • Gwarancji na towar sprzedawany przez sklep internetowy sprzedającego udzielają jego dystrybutorzy lub producenci.
 • Warunki i sposób korzystania z gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych załączonych do towaru.

Dane osobowe

 • Sprzedający gromadzi dane osobowe konsumentów w zakresie niezbędnym do wykonania swoich praw i obowiązków wynikających z umowy.
 • Konsument ma prawo żądania wglądu w swoje dane i ich poprawienia.
 • Wszelkie dane osobowe gromadzone przez sklep internetowy podlegają ochronie przewidzianej Ustawą o ochronie danych osobowych.

Recykling

 • Konsument przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstwa domowego, ma prawo dostarczyć do sprzedającego zużyty sprzęt elektroniczny tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż ilość kupowanego sprzętu, w celu jego nieodpłatnej utylizacji.
 • Sprzedający może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących taki sprzęt.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego sprzedającego.

W przypadku sporu wynikającego z zawartej między stronami umowy, konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016r. poz. 1832), w szczególności konsument może skorzystać z pomocy:

 • organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest pomoc konsumentom np. Federacja Konsumentów
 • Miejskiego/ Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 • Inspekcji Handlowej

Spór można zgłosić również za pomocą platformy ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Sprzedawca oświadcza, iż nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016r. poz. 1832).